....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 
 

 
 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2556
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 13 10 23
รวมนักเรียนชั้น
ก่อนประถมศึกษา
13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 3   8   4 12
ประถมศึกษาปีที่ 4   9   9 18
ประถมศึกษาปีที่ 5   7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 6   8   8 16
รวมทั้งโรงเรียน  70  67 137
 

 

 

 
   
   

 

 
   
 
 
 
 
 
           
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒